SHAUR

SHAUR

Male

शौर

Heroic

2

Strength, Power,Valour