VISHNUMAY

VISHNUMAY

Male

विष्णुमय

Emanated from Vishnu

5

Vishnu