VISHVADHARI

VISHVADHARI

Male

विश्वधारी

A deity maintaining the universe, Another name of Vishnu

5

Vishnu