VISHVAKAYA

VISHVAKAYA

Female

विश्वकाया

Name of a goddess, The universal form

5

Goddesses