VISHVAM

VISHVAM

Male

विश्वम्

Universe, Name of Vishnu and Shiva

4

Vishnu ,Shiva